NAZIV: Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 147.246.575,00 kn (bez PDV-a)

UDIO EU U SUFINANCIRANJU: 103.388.722,00 kn (70,21%)

_____________________________________________________________________________________________________________

KORISNIK: Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica

PROJEKTNI PARTNERI: Grad Virovitica i općine Špišić Bukovica i Lukač

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

_____________________________________________________________________________________________________________

OPĆI CILJEVI PROJEKTA

  • Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • Poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području tvrtke Virkom d.o.o. Virovitica
  • Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU
  • Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).

Projektom se uređuje sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Virovitice i dijela Općine Špišić Bukovica i Lukač, odnosno na području aglomeracije Virovitica.

_____________________________________________________________________________________________________________

PREGLED AKTIVNOSTI

  1. Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanja otpadnih voda – projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES (treći stupanj pročišćavanja).
  2. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i izgradnji mjernih okana na vodoopskrbnoj mreži (NUS) aglomeracije Virovitica – izgradnja 36,4 km mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, izgradnja 13 crpnih stanica za otpadne vode, izgradnja 1 kišnog preljeva na sustavu odvodnje otpadnih voda, izgradnja i opremanje 13 mjerno-regulacijskih okana na sustavu vodoopskrbe
  3. Nabava opreme potrebne za održavanje i upravljanje postojećom infrastrukturom odvodnje otpadnih voda u vlasništvu Virkom d.o.o. te uspostava GIS sustava odvodnje otpadnih voda